KAS MES ESAME?

Asmeninių finansininkų -6saskaitos- komanda

KAS YRA PRIVATUMO POLITIKA?

Šis dokumentas apibrėžia privatumo politiką, kurią pateikiame Jums apie tai, kaip renginio organizatorius tvarko Jūsų asmens duomenis. Papildoma informacija gali būti pateikta registracijos formoje ties konkrečiu punktu.

Asmens duomenų tvarkymą reglamentuoja ES duomenų tvarkymo Reglamentas (ES) 2016/679, Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymas ir kiti teisės aktai.

DUOMENŲ VALDYTOJAS

Renginio organizatorius (šio puslapio savininkas), bei jo įgalioti ir su privatumo politika supažindinti asmenys.

PRIVATUMO POLITIKOJE NAUDOJAMOS SĄVOKOS

Asmens duomenys – bet kuri informacija, susijusi su fiziniu asmeniu – duomenų subjektu, kurio tapatybė yra žinoma arba gali būti tiesiogiai ar netiesiogiai nustatyta pasinaudojant tokiais duomenimis kaip asmens identifikavimo numeris, vienas arba keli asmeniui būdingi fizinio, fiziologinio, psichologinio, ekonominio, kultūrinio ar socialinio pobūdžio požymiai, asmens buvimo vietos duomenys ir interneto identifikatorius.

Privatumo politika – šis dokumentas, kuriame yra numatytos pagrindinės asmens duomenų rinkimo, kaupimo, tvarkymo ir saugojimo taisyklės.

Registracijos forma – organizatorių valdoma internetinė registracijos forma dalyvių asmens duomenims surinkti. 

ES Reglamentas – 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas).

ASMENS DUOMENŲ TVARKYMO PRINCIPAI

Duomenis mes tvarkome tik esant teisėto tvarkymo kriterijui – asmens sutikimu; kai tvarkyti asmens duomenis organizatorius įpareigoja atitinkami teisės aktai; kai asmens duomenis reikia tvarkyti dėl organizatorių ar trečios šalies teisėto intereso.

Mes siekiame, kad asmens duomenys būtų tvarkomi tiksliai, sąžiningai ir teisėtai, kad jie būtų tvarkomi tik tokiais tikslais, kuriais renkami, laikantis teisės aktuose nustatytų aiškių ir skaidrių asmens duomenų tvarkymo principų ir reikalavimų.

Jūs neprivalote pateikti jokių asmens duomenų, tačiau gali būti, kad tam tikros paslaugos, negalės būti suteiktos, jei asmens duomenys nebus pateikti.

ASMENS DUOMENŲ TVARKYMO APIMTIS, TIKSLAI, PAGRINDAS

Renginio organizatorius asmens duomenis tvarko šiais tikslais, pagrindais ir tokios apimties:

 • vardas,
 • pavardė,
 • telefono numeris,
 • elektroninio pašto adresas.
 • Duomenų tvarkymo tikslas – profesionaliai edukuoti renginio dalyvius.

  Kiti tikslai. Organizatoriai gali tvarkyti duomenų subjektų asmens duomenis ir kitais tikslais laikydamasi ES Reglamento, Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo reikalavimų ir tvarkos.

  KIEK LAIKO MES TVARKOME ASMENS DUOMENIS

  Asmens duomenis Mes tvarkome ne ilgiau, nei to reikalauja duomenų tvarkymo tikslai, duomenų subjektai ir/ar teisės aktai. Įprastai (jei nenurodyta kitaip) asmens duomenys organizatorių tvarkomi 10 (dešimt) metų nuo asmens duomenų gavimo.

  Šioje privatumo politikoje gali būti nurodyti ir kiti konkretūs asmens duomenų tvarkymo, įskaitant saugojimą, terminai.

  TVARKOMŲ DUOMENŲ TEIKIMAS KITIEMS SUBJEKTAMS

  Jūsų asmens duomenis Mes saugome konfidencialiai ir tretiesiems asmenims neperduodame, išskyrus:

 • ginčo atveju Jūsų duomenis galime perduoti teisines paslaugas mums teikiantiems asmenims
 • Jūsų duomenis galime perduoti pasitelktiems duomenų tvarkytojams, subtvarkytojams
 • Jūsų duomenis galime perduoti valstybės institucijoms bei kitiems asmenims Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka
 • Jūsų asmens duomenys tretiesiems asmenims gali būti teikiami šiais būdais: raštu, elektroninių ryšių priemonėmis, prisijungus prie atskirus duomenis kaupiančių duomenų bazių ar informacinių sistemų ar kitu asmens duomenų valdytojų suderintu būdu.
 • DUOMENŲ APSAUGOS PAREIGŪNAS

  Duomenų apsaugos pareigūnas yra pati renginių organizatorių komanda.

  ASMENS DUOMENŲ SAUGUMAS

  Konferencijos organizatorius savo vidinių organizacinių ir techninių priemonių pagalba deda visas protingas pastangas užtikrinti, jog asmens duomenys būtų apsaugoti nuo bet kokių neteisėtų veiksmų. Visi asmens duomenys ir kita duomenų subjekto pateikta informacija laikoma konfidencialia. Prieigą prie asmens duomenų turi tik organizatorius, bei jo įgalioti asmenys, kuriems ji būtina darbo funkcijoms vykdyti arba paslaugoms teikti.

  DUOMENŲ SUBJEKTŲ TEISĖS

  Jūs turite šias teises: 

  a) teisę žinoti (būti informuotiems) apie savo asmens duomenų tvarkymą; b) teisę susipažinti su savo tvarkomais asmens duomenimis ir kaip jie yra tvarkomi, t. y. gauti informaciją apie asmens duomenų saugojimo laikotarpį, taikomas technines ir organizacines priemones duomenų saugumui užtikrinti, gauti informaciją iš kokių šaltinių ir kokie mano asmens duomenys surinkti, kokiu tikslu jie tvarkomi, kam teikiami;
  c) teisę reikalauti ištaisyti, sunaikinti savo asmens duomenis arba sustabdyti, išskyrus saugojimą, savo asmens duomenų tvarkymo veiksmus, kai duomenys tvarkomi, nesilaikant teisės aktų nuostatų;
  d) teisę nesutikti, kad būtų tvarkomi jų asmens duomenys, išskyrus atvejus, kai šie asmens duomenys yra tvarkomi dėl teisėto intereso, kurio siekia duomenų valdytojas arba trečiasis asmuo, kuriam teikiami asmens duomenys, ir jei duomenų subjekto interesai nėra svarbesni;
  e) teisę reikalauti, kad pateikti asmens duomenys būtų sunaikinti;
  f) teisę reikalauti, kad būtų apriboti asmens duomenų tvarkymo veiksmai;
  g) teisę reikalauti, kad tvarkomi asmens duomenys, jeigu jie tvarkomi automatizuotomis priemonėmis, duomenų valdytojo būtų persiųsti kitam duomenų valdytojui, jeigu tai yra techniškai įmanoma;
  h) teisę dėl asmens duomenų tvarkymo pateikti skundą Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai;
  i) teisę susipažinti su rezultatu, gautu priimant sprendimą automatizuotu būdu, pateikti savo nuomonę bei pareikalauti, kad mes peržiūrėtume sprendimą, priimtą automatiniu būdu;
  j) kitas teises, nurodytas šioje privatumo politikoje ir ES Reglamente.

  ORGANIZATORIŲ PASKYROS SOCIALINĖS ŽINIASKLAIDOS PRIEMONĖSE

  Renginio organizatorius dažniausiai naudoja ir valdo savo asmenines paskyras socialinės žiniasklaidos priemonėje Facebook, LinkedIn, YouTube. Visą informaciją, kurią Jūs pateiksite socialinės žiniasklaidos priemone Facebook, LinkedIn, YouTube (įskaitant pranešimus, laukelių „Like“ ir „Follow“ naudojimą, bei kitą komunikaciją) ar kuri gaunama Jums aplankius organizatorių Facebook, LinkedIn, YouTube paskyras ar skaitant organizatorių įrašus socialinės žiniasklaidos tinkle, kontroliuoja socialinio tinklo valdytojas Facebook, LinkedIn, Google korporacija. Todėl rekomenduojame perskaityti socialinio tinklo valdytojo Facebook, LinkedIn, YouTube ir Google korporacijos privatumo pranešimus ir tiesiogiai susisiekti su juo dėl Jūsų asmens duomenų naudojimo.

  Detalesnė informacija apie socialiniame tinkle Facebook naudojamus slapukus pateikta čia: https://www.facebook.com/policies/cookies/

  Detalesnė informacija apie socialiniame tinkle LinkedIn naudojamus slapukus pateikta čia https://www.linkedin.com/legal/cookie-policy

  Detalesnė informacija apie socialiniame tinkle YouTube naudojamus slapukus pateikta čia https://policies.google.com/privacy

  BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

  Privatumo politikos nuostatų vykdymui ir aiškinimui yra taikoma Lietuvos Respublikos teisė.

  Privatumo politika nėra laikoma konsultanto susitarimu su Jumis dėl asmens duomenų tvarkymo. Šia privatumo politika Mes informuojame Jus apie asmens duomenų tvarkymo principus ir galime savo nuožiūra keisti šią Privatumo politiką, kuri įsigalioja nuo jos paskelbimo registracijos formoje. Rekomenduojame reguliariai peržiūrėti mūsų Privatumo politiką.

  Atnaujinta 2022-02-05